Regulamin

1.   Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i Administratorem portalu Drukarnia Kolumb  jest:

KOLUMB Krzysztof Jański:  NIP: 954-130-04-74, REGON 273053045.  

Zwany dalej jako „usługodawca” lub „administrator””.

1.2. Portal Drukarni Kolumb dostępny jest pod adresem http://www.drukarniakolumb.pl

1.3. Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z portalu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni Kolumb;

 

1.4. Drukarnia Kolumb zastrzega sobie prawo do zmiany cen i  treści  regulaminu, informacja o zmianie zapisów regulaminu zostanie umieszczona na stronie głównej portalu Drukarni Kolumb. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują dla wszystkich istniejących i przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Drukarnią Kolumb  i jej klientami.

1.5.  Klientami Portalu mogą być wyłącznie: osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań oraz  osoby fizyczne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu Drukarni Kolumb dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.6. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonywanie za pośrednictwem Portalu Drukarni Kolumb czynności prawnych przez osobę, która nie spełnia powyższego warunku, będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

1.7. O ile nie ustalono pisemnie inaczej, to warunki umowne odmienne, stojące w sprzeczności z niniejszym regulaminem  lub uzupełniające nie są elementem składowym niniejszej umowy.

1.8. Drukarnia Kolumb nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 

2.   Warunki korzystania z portalu 

2.1. Ofertę produktów dostępnych w portalu można przeglądać anonimowo i bez zobowiązań.

2.2. Zamówienia w portalu można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych i jednocześnie ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz po dopełnieniu procedury rejestracyjnej w wyniku której zostaną nadane indywidualne konto i hasło do portalu.

2.3. Aby utworzyć konto w portalu Drukarni Kolumb należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni Kolumb.

2.4. Konto danego klienta w portalu Drukarni Kolumb może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5. Drukarnia Kolumb zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6. Otrzymane w ramach stosunków handlowych dane pozostające w posiadaniu Drukarni  Kolumb w celu wykonania wydruku zamówienia będą traktowane poufnie oraz nieprzekazywane do rąk osób trzecich.

2.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach portalu usługami, Drukarnia Kolumb podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.   Zamówienia 

3.1. Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w portalu Drukarni Kolumb.

3.2. Klient ma obowiązek dostarczyć dane w formacie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dziale Zamówienia. Prawidłowe wykonanie zlecenia nie może być gwarantowane jeśli dane dostarczone przez  Klienta nie są zgodne z wytycznymi portalu.

3.3. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi i stanowi akceptacje ceny oraz Regulaminu. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:

- należy wgrać plik i skojarzyć plik ze zleceniem;

- dokonać płatności (przy wyborze metody: przedpłata przelewem, kartą kredytową);

3.3.1. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany specyfikacji, formy przesyłki, danych do faktury i adresów. Zlecenie będzie realizowane w takiej formie jak zostało złożone lub anulowane jeśli będzie niemożliwe do realizacji. 

3.3.2. Zlecenia ze statusem "w druku", których realizacja została rozpoczęta, nie mogą być anulowane. 

3.4. Terminy przyjmowania zleceń.

Zamówienia w portalu Drukarni Kolumb można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 14 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 14 w dniu następnym.

3.5. Warunki realizacji zamówienia

Zlecenia  w portalu Drukarni Kolumb będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni Kolumb. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w portalu Drukarni Kolumb będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.6. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia Kolumb zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji. Zrealizowanie  zamówienia  jest rozumiane jako oddanie zamówionego towaru do wysyłki firmie spedycyjnej.  

3.7. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. W momencie wystąpienia takich sytuacji Drukarnia Kolumb każdorazowo skontaktuje się z Klientem i poinformuje o ewentualnym opóźnieniu upewniając się, że Klient nadal podtrzymuje chęć realizacji zlecenia. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

3.8. Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 35 zł. Zwrot wpłaconej przez klienta kwoty nastąpi  na rachunek  bankowy klienta  po odliczeniu kosztów administracyjnych w terminie 14 dni roboczych.

3.9. Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem", a nie podjęty, pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" ( o czym Zamawiający powiadomiony zostanie drogą mailową) i podlega procedurze dochodzeniowej na drodze sądowej, tak jak usługi zrealizowane.

3.10.  Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe zasady dostawy produktów do  Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę. Drukarnia nie odpowiada za błędy firm kurierskich i reklamacje z tego tytułu należy kierować do konkretnej firmy kurierskiej przypisanej do zlecenia. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

3.11. Istnieje możliwość odbioru osobistego zrealizowanego zamówienia  w  siedzibie Drukarni Kolumb.

3.12. Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione,
- starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.13. Zamówienia expressowe wysyłane są w dni robocze.

3.14. Drukarnia Kolumb  zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia, gdy:
a) Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) Klient podał niepoprawne Dane płatnika,
c) Klient zażądał usunięcia jego Danych płatnika
d) Klient wybrał specyfikację druku niezgodną z opisem produktu. 

3.15. W przypadku, gdy realizacja zamówienia już się rozpoczęła, Drukarnia Kolumb  ma prawo obciążyć klienta pełnymi kosztami realizacji tego zamówienia.

3.16. Zlecenia wprowadzane do systemu przez pracowników Drukarni Kolumb (przesłane drogą mailową lub składane osobiście z pominięciem portalu), jak również zmiany polegające na przenoszeniu zleceń pomiędzy zamówieniami obciążone są dodatkowymi opłatami.

 

 4.   Płatności

4.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT).  

4.2. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w portalu Drukarni Kolumb w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.

4.3 Faktura VAT wystawiana zostanie do każdego zamówienia i możliwa będzie do pobrania w panelu klienta na stronie  http://www.drukarniakolumb.pl po zakończeniu realizacji zlecenia. 

4.4. Drukarnia Kolumb oferuje następujące formy płatności: 

- kartą płatniczą (VISA, MasterCard) za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU

- przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU

- za pobraniem przy odbiorze zamówienia do kwoty 1000 zł brutto.

 

5.   Reklamacje 

5.1. Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w  portalu Drukarni Kolumb, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem  portalu Drukarni Kolumb logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia należy przesyłać na adres reklamacje@drukarniakolumb.pl  

5.2. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku pozostałych Klientów, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5.3. Warunki zgłoszenia reklamacji

5.3.1. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w portalu Drukarni Kolumb oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

5.3.2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

5.3.3. Maksymalny poziom odszkodowania za reklamowane Zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

5.3.4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

5.4. Terminy zgłoszenia reklamacji

5.4.1. Reklamacje należy złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Do momentu rozpatrzenia reklamacji całość otrzymanych materiałów pozostaje u Zamawiającego, w tym czasie Zamawiający nie może nim dysponować. 

5.4.2. W pierwszej kolejności Zleceniobiorca ma obowiązek usunąć wady towaru lub wymienić na towar pełnowartościowy.

5.4.3. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00. Reklamacje złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą  rozpoznawane następnego dnia roboczego.

5.4.4. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

5.4.5. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

5.5. Warunki składania reklamacji na przesyłki

5.5.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Nieodnotowanie zastrzeżeń skutkuje utratą prawa do reklamowania przesyłki. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać za pośrednictwem portalu Drukarni Kolumb, w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonej przesyłki. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń. 

5.5.2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia Kolumb, chyba że strony uzgodnią inaczej. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

5.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

5.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji produktów dostarczonych przez Drukarnię.

5.8. Akceptacja plików odrzuconych
-Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, nie można ich także anulować.

 

6.   Materiały do druku

6.1. Drukarnia Kolumb nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta oraz zawartość zleconych do realizacji materiałów i usług, szczególnie za prawa autorskie do nich. Odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie Klient. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

6.2. Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

6.3. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji zamieszczonej w dziale Pomoc na stronie głównej portalu. Drukarnia Kolumb  NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

6.4. W celu wyeliminowania ewentualnych błędów w plikach graficznych przysłanych przez Klienta, Drukarnia bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie pliku pod kątem zgodności przygotowania do druku.

6.5. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię Kolumb  korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez portal Drukarni Kolumb).

6.6. Przy każdej personalizacji w miarę możliwości staramy się, aby otrzymali Państwo użytki w kolejności. Jednak takiej kolejnosci nie gwarantujemy.

6.7. Drukarnia Kolumb  nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6.8. Drukarnia Kolumb  nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

6.9. Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony zgodnie zpolityka prywatności firmy. 

 

7.   Zakres odpowiedzialności portalu

7.1. Drukarnia Kolumb  nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię Kolumb;
c) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
d) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
e) Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni Kolumb, jak wojny, zamieszki,  strajki, zamknięcia zakładów, powodzie, zamiecie, pożary, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie mediów ( w tym brak, energii elektrycznej brak połączenie internetowego) itp.;
f) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
g) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta, a systemem PayU;
h) Drukarnia Kolumb  nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt 5.5 Regulaminu);

i) Jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o jego koncie i/lub haśle, skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią);

j) Skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usług lub likwidacji portalu Drukarni Kolumb;

k) Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu;

l) Szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Drukarnię Kolumb   braku ciągłości świadczenia Usług;

m) Szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych płatnika przy zamawianiu Usług;

n) Szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Drukarni Kolumb;

o) Udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

7.2. Informujemy, że tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm, z tego powodu należy zapoznać się ze wskazówkami, „jak przygotować projekt”.

7.3. W przypadku zleceń na druk Drukarnia Kolumb dołoży wszelkich starań by każdy kolor był wydrukowany zgodnie z normą  ISO 9001:2000 lub zgodnie ze wzorcem dla palety Pantone lecz zastrzega sobie tolerancję wystąpienia różnic w gęstości optycznej do 5% na każdy kolor. 

7.4. Drukarnia Kolumb nie odpowiada za rozbieżności w stosunku do oryginału o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony wzorzec/odbitka. Wzorcem kolorów w przypadku Usług z zakresu druku offsetowego może być proof analogowy lub cyfrowy zgodny z normą  ISO 9001:2000, a także już wcześniej wydrukowany egzemplarz (technika offsetową). Dopasowywanie się do wzorców innych niż certyfikowane proofy ze względu na czasochłonność jest obciążone dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie bez gwarancji osiągnięcia wzorca. Wzorce w postaci elektronicznej nie są miarodajne i traktowane są jedynie poglądowo. W przypadku kolorów folii (kategorie szyldy, banery, reklamy na pojazdach) obowiązują oznaczenia zgodnie z katalogami producentów takich jak Avery, Oracal, Multifix.

Jeżeli teksty przekazane do druku są w kolorze czarnym, a faktycznie złożone są z kolorów CMYK, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy druku.

 


8.   Własność intelektualna

8.1. W przypadku naruszeń praw osób trzecich, w szczególności przez wykonanie zlecenia naruszającego prawa dotyczące znaków towarowych lub praw autorskich bądź innych praw ochronnych, zleceniodawca ponosi odpowiedzialność samodzielnie. Zleceniodawca gwarantuje, iż przysługuje mu prawo do kopiowania i reprodukcji przekazanych projektów, ponadto zleceniodawca zwalnia Drukarnię Kolumb od odpowiedzialności za naruszenie wyżej wymienionych praw lub innych praw ochronnych.

8.2. Zawartość strony internetowej  http://www.drukarniakolumb.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do  portalu Drukarni Kolumb oraz treści w nim zawartych należą do właściciela portalu. Wszystkie logotypy, nazwy własne, teksty, formularze,  kody źródłowe, hasła, znaki towarowe,  są znakami zastrzeżonymi i należą do Drukarni Kolumb.  Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://www.drukarniakolumb.pl/ bez zgody właściciela jest zabronione.

8.3. Projekty które powstają dzięki narzędziom portalu /kreator/, oraz dzięki użyciu /szablonów/ dostępnych na stronach portalu a które następnie będą przechowywane na koszt portalu na jego serwerach stanowią własność intelektualną portalu Drukarni Kolumb. Prawa autorskie tych prac również są własnością portalu.  Klient ma do nich nieograniczony dostęp wynikający z funkcjonalności portalu. Portal jednak może odmówić wydania projektów stworzonych dzięki narzędziom portalu bez dodatkowej zapłaty. Opłata taka to 1grosz za 10KiloBajtów 

8.4. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do Drukarni Kolumb jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku, jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (tworzone w trakcie rejestracji klienta i dostępne tylko po podaniu indywidualnego hasła i loginu). Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP. Lub pliki przesłane mailowo.

8.5. Do Książek oznaczonych numerm ISBN doliczany jest podatek VAT w wysokości 5%. Drukarnia Kolumb drukuje ww. książki (PKWiU 22.11), oznaczone symbolem ISBN na materiałach własnych i z chwilą wydania ich Odbiorcy, przenosi na niego prawo do rozporządzania nimi jak właściciel. Informacja o nadaniu symbolu ISBN dla książek wymienionych na fakturze powinna być w posiadaniu jej Odbiorcy, aby w razie kontroli udokumentować prawo do korzystania ze stawki 5% VAT

 

9.   Postanowienia końcowe

9.1. Klient zamawiający produkt poprzez  portal Drukarni Kolumb zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.

9.2. Drukarnia Kolumb  będzie gromadzić i przechowywać dane Klientów tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, rozliczeń i dostarczania towaru na adres wskazany przez Klienta.

9.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez  portal Drukarni Kolumb jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.

9.4 Klient wybierając formę płatności za pośrednictwem systemu PayU wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie danych osobowych serwisowi PayU, który staje się administratorem danych.  

9.5. Klient akceptując Regulamin i rejestrując się wyraża w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem portalu oraz listów informujących o bieżących działaniach Drukarni Kolumb   związanych  ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.

9.6. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane  w postaci elektronicznej z portalu Drukarni Kolumb  do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w profilu.

9.7. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie dostarczana przez portal do Użytkownika na adres korespondencyjny podany w profilu Użytkownika

9.8. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) („OchrKonsU”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.

9.9. Towar kwalifikujący się do zwrotu wymaga oryginalnego opakowania, nie może być zniszczony i nie może mieć śladów użytkowania. 

9.10. Zwrot Towarów wynikający ze skorzystania z niniejszego prawa, następuję staraniem i na koszt Klienta.

9.11. Zwrot Ceny i Kosztów dostawy Towaru przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez  Drukarnię Kolumb  oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

9.12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 OchrKonsU, w tym również w przypadku Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego E-Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

9.13. Drukarnia Kolumb  nie będzie udostępniał danych teleadresowych Klientom osobom i instytucjom trzecim, zgodnie z polityką prywatności.

9.14. Niniejszy dokument nie stanowi  jakiejkolwiek oferty  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.15. Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby  Drukarni Kolumb,  z zestarzeniem iż w przypadku  konsumentów, spory będą rozstrzygane dla sąd właściwy miejsca zamieszkania konsumenta.

9.16. Drukarnia Kolumb zastrzega sobie prawo do:

9.16.1.Zmiany funkcjonalności strony internetowej  Drukarni Kolumb  w każdym czasie,

9.16.2. Okresowego wyłączania dostępności usług w ramach portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

9.16.3. Sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,

9.16.4. Wysyłania na podane przez Użytkownika adresy e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Drukarni Kolumb związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług,

9.16.5. Zaprzestania świadczenia usług i likwidacji portalu.

9.17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).

 

 

 

 

 

 


Jesteśmy na Google+
Google+